3 1
4 1

For Rent

Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  3  140  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  70sqm  1000

City Garden For Rent

FOR RENT 2 bedroom City Garden

36,700,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  106m2  1600
19,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  765
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160sqm  2200
28,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  1100
33,150,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  106m2  1300
30,600,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  70sqm  1200
More for rent

For Sale

6,250,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  75m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  3  140sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  70sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160sqm  
17,000,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  69sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  75sqm  
More for sale